Skip to content

Resultat vun eise KANDIDATINNEN A KANDIDATEN Bei de d’GemengeWALEN 2023

Carlo Mulbach 736 Stëmmen

Conseiller, 44 Joer, Economiste

Carlo MULBACH

 • 44 Joer, Jonggesell
 • Ekonomiste
 • Gemengerot 2005-2011 an zënter 2017
 • President vun der « Entente des sociétés de Bissen »
 • Sektiounspresident vun der CSV Bissen
 • Tresorier vum Cercle philatélique Ettelbréck

Mat Häerz a Séil fir Biissen :

Als begeeschterten Notzer vum ëffentlechen Transport weess ech, wou d’Probleemer leien. Entspriechend maachen ech mech staark fir méi pünktlech Busverbindungen, fir zousätzlech Busverbindungen op Réiden, a fir d’Aféiere vun engem Ruffbus zu Biissen.

Ech engagéiere mech fir e gelongene Mix an der Kommunikatioun, déi souwuel déi Jonk ewéi och déi méi eeler Matbierger erreecht.

A menger Funktioun als Chef d’Equipe an enger staatlecher Verwaltung wëll ech mäi Wësse fir eng modern an transparent Verwaltung asetzen, wou de Matbierger am Mëttelpunkt steet. Awer och déi nei Reegelungen vun de Gesetzer iwwer den Dateschutz, d’IT Sécherheet an den elektroneschen Archivage mussen endlech konsequent ëmgesat ginn.

Gesond Gemengefinanze sinn eng Viraussetzung fir Investitiounen an eis Infrastrukturen. Dofir sollen all Ausgabe vun eiser Gemeng reegelméisseg op de Leescht geholl ginn.

Christian Hoscheid 686 Stëmmen

Conseiller, 53 Joer, Chef de Centre financier

Christian HOSCHEID

 • 53 Joer, bestuet mam Carole GIELEN, Pap vun 2 Kanner, 16 an 18 Joer
 • Chef de Centre Financier Kirchberg
 • Hobbyen: Lafen, Vëlo, Wanderen
 • President a Grënnungsmember vum Volleyball Biissen,
 • Grënnungsmember a Komiteesmember vum KlammKlub Biissen,
 • President vu Biissen Beweegt sech
 • Member vun der Jugendkommissioun an der Volleyball Federatioun
 • Seid 2017 am Gemengerot, aktiv an der Entente, an an der Info Kommissioun

 

Mat Häerz a Séil fir Biissen :

Biissen 2030 ass kee Schlagwuert mee eng Aufgab, där mir eis stellen. Mir hunn e Plang mat konkreten Iddie fir d’Zukunft. Et ass e Plang mat realistesche Virstellungen a Virschléi.

Meng Prioritéite sinn eng Gemeng mat Liewes- a Wunnqualitéit, staarke Veräiner a kultureller Diversitéit wou Mobilitéit an eng responsabel Energie- a Klimapolitik net däerfen ze kuerz kommen.

Perséinlech ass et mir wichteg Prioritéiten se setzen, d’Gemeng Biissen fir d’Zukunft ze preparéieren an d’Finanzen an engem gesonden Equiliber ze halen.

Joëlle Fagny ép. Kraus 621 Stëmmen

Conseillère, 45 Joer, Educatrice diplômée

Joëlle FAGNY KRAUS

 • Bestuet mam Georges Kraus, mir hunn 2 Jongen am Alter vun 12 a 16 Joer
 • Éducatrice Diplômée an der Direktioun vun der Crèche zu Housen.
 • Meng Fräizäit verbréngen ech am léifsten mat menger Famill a Frënn doniewent si Liesen, Sport an am Gaart schaffen meng Hobbyen
 • Well d’Schoulwiesen an d’Kanner mech besonnesch interesséieren, sinn ech Presidentin vum Eltereveräin a Member an der Elterevertriedung vun der Schoul.
 • An de Gemengerot gouf ech 2017 gewielt, a sinn do aktiv als Presidentin vun der 3. Alterskommissioun, an och der Ëmweltkommissioun, och sinn ech Member an der Schoulkommissioun

Mat Häerz a Séil fir Biissen :

Politesch interesséieren ech mech fir Kanner – Jugend a Schoul, mir als Gemeng solle méi op d’Interesse vun eise jonke Biergerinnen a Bierger agoen.

Och soll schnell den Dossier Betreiung vun eise Klengsten ëmgesat ginn, well et ass eng Noutwendegkeet fir déi vill jonk Familljen déi hei zu Biissen wunnen.

Ech well weider aktiv fir den 3. Alter do sinn, dat mécht mer vill Freed.

Themen wéi Ëmwelt a Sécherheet am Verkéier, besonnesch fir Vëlosfuerer a Foussgänger, sollen an eise Prioritéiten di nächst Joren nitt feelen.

Frank Clement 568 Stëmmen

66 Joer, Retraité

Frank CLEMENT

 • 66 Joer, bestuet mam Myriam WANTZ, 2 Erwuesse Kanner, Lynn a Kim
 • Vun 2021 un a Pensioun, virdrunner selbstänneg am Assurance Secteur
 • Hobbyen: Spinning, Vëlo, Trëppelen, Bopa vun 3 Enkelkanner sinn
 • Seid 22 Joer am Gemengerot, dovunner 8 Joer am Schäfferot
 • Mäi Motto: En oppent Ouer hunn fir d’Leit aus dem Duerf

Mat Häerz a Séil fir Biissen :

Wichteg ass mir e schéint a gefleegt Duerf, an deem et flott liewen ass, mat Plaze fir ze entspanen, sech ze treffen, sech auszetauschen.

Nohuelbedarf gëtt et an der Unzuel vu Plazen an der Crèche, an och eis Schoul a Maison Relais muss dem Wuesstem vun eiser Gemeng di nächst Jore gerecht ginn.

Mir hunn eis eegen Drénkwaasserquellen déi solle mer schützen, an och den Héichwaasser- respektiv Starkreenschutz ass ëmzesetzen, grad esou wéi eng Verkéiersberouegung fir eist Duerf.

Fir mech sollen de Wuesstem, d’Ëmwelt an d’Duerfgestaltung zesumme mat enger gesonder Finanzgestioun di nächst Joren eng prioritär Roll spillen.

Maria Barros 355 Stëmmen

51 Joer, Employée privée

Maria BARROS

 • 51 Joer, an enger Bezéiung mam Cédric HELBECQUE, 2 Kanner, Noémie 19 Joer an de Mathis 14
 • Privatbeamtin
 • Hobbyen: Fotografie, Bannendekoratioun, liesen, kulturell Reesen
 • Seid 10 Joer aktiv an der Katechees

Mat Häerz a Séil fir Biissen :

Wichteg si mer d’Integratioun vun alle Matbierger, fir dat si sech wuelfillen an eiser Mëtt, och fir Persoune mat Probleemer an der Mobilitéit kann nach villes verbessert gi fir sech sécher a bequeem am Duerf vun engem Punkt zum Aneren ze beweegen. De klenge Commerce soll erhale respektiv ausgebaut ginn.

Ëmmer méi Ufuerderunge koumen di lescht Joren un d’Gemeng am Beräich Schoul an Opfangstrukturen, ech well mat dozou bäidroe fir beschtméiglech Infrastrukturen an eisem Duerf ze schafe fir datt eis Kanner a Jugendlech sech gutt ënnerstëtzt um Wee zum Erwuessene gi fillen.

Kultur ass e wichtege Bestanddeel vun eisem Liewen. Dofir well ech mech fir d’Erhale an d’Opwärtung vum kulturellen Patrimoine asetzen.

Tânia Rei ép. Engel 347 Stëmmen

28 Joer, Chef d‘agence

Ech sinn Tânia Rei

 • 28 Joer, gebirteg Ettelbréckerin, a viru knapp engem Joer op Biissen wunne komm, nodeems ech 2021 ee Biisser, de Charel Engel, bestuet hunn.
 • Ech si Chef d’Agence zu Dikrech
 • Meng Begeeschterung gëllt der Literatur, der Innenarchitektur an Zeechnen, dem Theater an dem Judo
 • Seit jeher Politik interesséiert, hat ech schons fréi Kontakt mam Jugendparlament

Meng Härzensthemen sinn Mobilitéit an Ëmwelt. Ech si vill mam Fotoapparat ënnerwee am Duerf a mache mer meng Ideeën wéi een eist Duerf kéint, net nëmmen verschéineren, mee och duerch verschidde Moossnahmen, Punkto Mobiliéit an Sëcherheet, verbesseren.

Duerch meng Aarbecht hun ech och ee gutt Gespier fir Finanzen, dëst Wëssen well ech an der Gemeng abréngen a neie Matbierger hëllefen sëch hei am Duerf ze integréieren.

Mike Graas 342 Stëmmen

40 Joer Artisan

Mike GRAAS

 • 40 Joer, bestuet mam Valérie Kappler, 3 Kanner, am Alter vun 2 6 an 8 Joer
 • Indépendant als Handwierker Beräich Bauzeechner, Maquettist a Grafiker
 • Hobbyen: Klammen, Vëlo, Scouten a Gaart
 • Sekretär vun der Bautekommissioun an eiser Gemeng
 • Well d’Handwierk mech staark interesséiert sinn ech als Comitésmember Tresorier am Jonk Handwierk, Examinator fir d’Geselleprüfung vun de Bauzeechner.

Mat Häerz a Séil fir Biissen :

Ech well mech am Urbanismus a fir e nohaltegt Bauen an eiser Gemeng asetzen, verbonne mat verschiddene Fräiheete beim Ëmsetze statt verbidden, natierlech am Respekt mat de Reegelen.

En harmoneschen a sécheren Duerfkär, mat Park a Spillplazen, wou ee gäre mat der Famill hi geet. Wunnengen a kleng Geschäfter respektiv Betriber am Duerf brénge Liewen, an deem Sënn soll och d’Jugendhaus an d’Veräiner ënnerstëtzt ginn.

Kulturell Manifestatioune fir all Alter sollen an eiser Gemeng hir Plaz hunn, an Traditioune sollen erhalen, respektiv erëm opgeholl ginn.

Lena Ehmann 341 Stëmmen

19 Joer, Etudiante

Lena EHMANN

 • 20 Joer, Jonggesellin
 • Schülerin am Atert Lycée du Réiden (ALR)
 • Zu Biissen opgewuess an och hei an d’Schoul gaangen
 • Hobbyen: Basketspillerin, Arbittesch, Co-Trainerin bei de Kanner (3-9 Joer) Danzen a Musek
 • War laang Jore Member am Biisser Kannergesank a vum Jugendgrupp

Ech well eiser Gem

eng frësch Iddie bréngen, an der Jugend eng Stëmm ginn.

Véronique Piette 301 Stëmmen

54 Joer, Employée publique

Véronique PIETTE

 • Sinn am léifsten Véro genannt, 54 Joer, an ee Meedchen vun 20 Joer.
 • Schaffen dinn ech op enger Lëtzebuergescher Bank.
 • Wunnen zënter 1997 zu Biissen, an hu mech direkt an d‘Veräinsliewen integréiert, gouf deemools Sekretärin am Eltereveräin, a parallel war ech och am Elterecomité aktiv.
 • An de Comité vum T.C. Biissen goung ech 2008, an 10 Joer sinn ech elo Deel vun der Kommiounsequipe, wéi och an der Equipe vun der Katechees.
 • Seid 40 Joer sinn ech mat vill Freed am Gesank zu Viichten aktiv.

Mat Häerz a Séil fir Biissen :

Mech am soziale Beräich asetzen, souwuel bei de Kanner, ewéi der Jugend an den eelere Matbierger. Einfach een oppent Ouer fir déi Biisser Leit hunn, a no beim Bierger sinn.

De Beräich Kultur fir jiddereen, soll am Duerf seng Plaz fannen.

Di nächst Joren, well ech wichteg Akzenter an der Fräizäit Gestalltung, der Schoul, dem Sport, an awer och beim Schutz vu Natur an Ëmwelt, setzen.

Jean Vanek 283 Stëmmen

54 Joer, Fonctionnaire

Jang VANEK

 • 54 Joer, bestuet mam Martine Prim, 1 Meedchen aus dem 1. Bestiednis vun 26 Joer
 • Fonctionnaire am Personalservice beim Centre Commun de la Sécurité Sociale
 • Meng Fräizeit verbréngen ech am Léifsten an der Natur mat der Famill a mam Hond
 • Hobbyen: Sport a ganz besonneg Vëlo, Fitness, Wanderen, Reesen

Meng Liewensdevise ass:

wien kämpft ka verléieren, wie net kämpft huet scho verluer.

Mat Häerz a Séil fir Biissen :

Ech si sozial engagéiert duerch meng aktiv Bedeelegung bei “Les Tandems de la Vue”, enger Asbl, déi d’ganzt Joer sportlech Aktivitéiten an haaptsächlech Velos-Touren um Tandem mat blannen oder sehbehënnerte Leit organiséiert.

Wichteg Sujet’en, fir déi ech mech och well politesch engagéieren sinn:

Ëmwelt, Intégratioun an Inclusioun, natiirlech Sport fir Jonk an Aal, fir Kleng a Grouss, fir Déck an Dënn.

Duerch meng Stärkt “gudd nolauschteren ze kennen”, erhoffen ech mir op de Biisser Leit hir Suergen a Wënsch politesch Léisungen kënnen ze fannen.

Patrick Sibilio 255 Stëmmen

49 Joer, Informaticien

Patrick SIBILIO

 • 49 Joer, 2 Bouwen 10 an 12 Joer
 • Senior Consultant am Beräich Informatik
 • Hobbyen: Fitness, Hiking a Vëlo
 • Member an de Gemengekommissiounen Event an Integratioun.
 • Member vun der Commission d’Evaluation section Informatique, an Trainer bei BEE SECURE

Wichteg si mer eng Gemeng déi gutt informatesch opgestallt ass. An dësem Beräich kann ech meng Erfarung asetzen, well ech fir verschidde Gemengen am Beräich Digitaliséierung schaffen. Sief et an der Sécherheet, dem Archivage électronique oder d’Begleedung vu Schoulkanner am Internet a sozial Medien.

D’Informatioun vun alle Bierger ass mer wichteg, net nëmmen iwwer sozial Medien, well wichteg Matdeelunge solle jiddereen erreechen. An deem Beräich well ech mech verstäerkt asetzen.

Di lescht Joren huet d’Aarbecht an der Eventkommissioun an an der Integratiounskommissioun mer vill Freed bereet an ech konnt Erfarungen an dëse Beräicher sammelen.