Eng Initiativ vun der CSV-Fraktioun: Subsides COVID-19

D’Corona-Pandemie ass eng grouss Erausfuerderung fir jiddfereen, och fir d’Biisser Geschäftsleit a fir d’Biisser Veräiner. Dofir huet d’CSV eng Propositioun ausgeschafft, wéi de Geschäftsleit an de Veräiner gehollef ka ginn. Dës Initiativ vun der CSV gëtt am nächste Biisser Gemengerot de 4. Juni 2020 diskutiert. Ugespéngelt fannt Dir eis Propositioun.

Q 202006XX Subsides Corona v AS